فاصله

دیروز بعدازظهر با کسی قرار داشتم مثلا. اما آن قدر دور از من بود، آن قدر زبان مشترک نداشتیم که همان دیشب فراموش شد. 

الان حتی به زور چهره یا حرف هایش یادم می آید.

فقط دلم می خواست از آن آشنا بپرسم چه تصوری از من دارد که چنین آدمی را، صرفا به دلیل تعریف فامیلش که همکار این آشناست، به من معرفی کرده؟!

چرا فکر می کنند قرار گذاشتن و حرف زدن با هر کسی، ایراد ندارد و نباید برخورنده باشد؟

ناراحت می شوم از اینکه دیگران ندانسته واسطه می شوند و برای این کار هم نه شخصیت دو طرف اصلی ماجرا را که، که نگا خودشان را در نظر می گیرند. بدتر اینکه گاهی فکر می کنند هرقدر سنت بیشتر شود حتما باید از معیارهایت بگذری.

 

/ 0 نظر / 17 بازدید