تراوشات ذهنی که از بی توجهی و تکرار حرف بیزاره!

 

1- باید کاری کنم که حرف ها و کارهای دیگران اینقد اعصابم رو بهم نریزه و مخل کارهام نشه.

2- گاهی گفت و گو کردن و منتقل کردن منظور، سخت ترین و غیرممکن ترین کار دنیا می شه.

3- فکر می کنم بعضی حساب کتاب هام درمورد بعضی آدم ها و بعضی نقشه هام برای بعضی کارها غلط از آب درومده.

4- کمتر از همیشه به سفری که در پیش دارم فکر می کنم. وقت ندارم براش ذوق کنم. گاهی هم نگرانش می شم.

5- گزینه دکترا همچنان رو میزه، بدون راه حل البته!


/ 2 نظر / 21 بازدید
.

مخل درسته مجید جان نه مختل